Hội thi Giải pháp Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI)
TP. Hồ Chí Minh 2020
Bảng xếp hạng Vòng sơ tuyển - Nhóm 1


Hạng Score Đội Đơn vị Ngày nộp
1 2.725436 Team056 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:10:57
2 2.768584 Team111 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:25:34
3 2.921463 Team006 Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:34:39
4 2.963678 Team015 VinAI Research 04/09/2020 17:04:13
5 3.113617 Team114 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:51:40
6 3.193292 Team036 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 17:31:14
7 3.414007 Team112 Công ty TNHH AIOZ Việt Nam 05/09/2020 16:38:03
8 3.417886 Team118 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 15:33:07
9 3.447358 Team052 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 03/09/2020 20:03:54
10 3.491466 Team131 ICanCode 31/08/2020 08:10:00
11 3.493311 Team081 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 20:30:02
12 3.649521 Team010 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 05/09/2020 22:05:56
13 3.679938 Team073 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:44:28
14 3.731867 Team122 Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM 05/09/2020 18:27:41
15 3.777970 Team005 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 13:46:26
16 3.794975 Team120 Tự do 05/09/2020 21:40:01
17 3.929596 Team089 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 00:18:24
18 4.152141 Team119 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 22:16:37
19 4.296924 Team134 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 11:30:03
20 4.339438 Team065 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 02:06:40
21 4.503622 Team011 Viện John Von Neuman, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:11:43
22 4.762457 Team082 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:51:10
23 4.928258 Team057 Công ty FPT Information System 29/08/2020 15:38:45
24 4.992923 Team059 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 04/09/2020 17:59:54
25 5.508907 Team039 Trường Đại học Yonsei ** 05/09/2020 17:34:35
26 5.717182 Team115 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 04/09/2020 15:19:08
27 5.933010 Team009 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 30/08/2020 20:07:24
28 7.571889 Team024 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 28/08/2020 13:31:06
29 8.115226 Team008 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 29/08/2020 16:56:48
30 8.184779 Team100 Công ty Cổ phần Công nghệ FIONA 30/08/2020 08:52:58
31 8.445147 Team012 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 22:45:35
32 8.910094 Team018 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 04/09/2020 00:27:01
33 8.931334 Team087 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 27/08/2020 07:29:37
34 9.369756 Team116 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 04/09/2020 23:11:41
35 9.937147 Team060 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 04/09/2020 17:53:20
36 10.490551 Team048 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:34:19
37 10.626076 Team124 Tự do 27/08/2020 21:00:39
38 11.686253 Team088 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 20:34:38
39 11.927009 Team098 Trường Đại học Kinh tế - Luật 30/08/2020 18:17:36
40 12.322603 Team104 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 29/08/2020 18:02:19
41 13.921730 Team091 Viện John Von Neuman, ĐHQG-HCM 30/08/2020 15:49:58
42 14.008779 Team001 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 04/09/2020 09:58:13
43 14.387811 Team074 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 28/08/2020 12:08:43
44 14.646666 Team216 Công ty Công nghệ thông tin VNPT-IT khu vực 2 04/09/2020 15:33:50
45 14.689267 Team132 Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM 26/08/2020 03:34:30
46 14.697001 Team217 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 03/09/2020 11:22:11
47 14.701410 Team137 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 19:40:02
48 14.701716 Team129 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 05/09/2020 23:16:55
49 14.702439 Team032 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 21/08/2020 22:54:08
50 14.704463 Team066 Viện John Von Neuman, ĐHQG-HCM 23/08/2020 07:34:23
51 14.704672 Team063 Viện John Von Neuman, ĐHQG-HCM 20/08/2020 20:24:32
52 14.706920 Team184 Tự do 30/08/2020 02:07:50
53 15.278413 Team047 Tự do 20/08/2020 13:34:16